ചൊവ്വ മുതല്‍ പുതിയതെരു വരെയുള്ള ഗതാഗതകുരുക്ക് ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണം- സോളിഡാരിറ്റി -------- വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍: ജനവാസ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കണം സോളിഡാരിറ്റി-----

Sunday, November 18, 2012

MAJLIS KIDS FEST2012 RESULT

  RESULT
MONO ACT 
1. Aysha Sherin A.K. (Bright, Thalassery)
2. Abhinand P. (Koaser, Pullopikadavu)
3. Nazil Muneer  (Mount Flower, Uliyil)

FOLK DANCE
1. A.P. Lubna (Progressive, Payangadi)
2. Sabah Siddique . (Koaser, Pullopikadavu)
3. Hana K. (Horizon , Irikkur)

GROUP DANCE
1. Fathima P.N & Party . (Koaser, Pullopikadavu)
2. Hajra M & Party (Al Falah, Peringadi)
3. Amina K.K. & Party (ICT, Padanna)
3. Fathimathul Sana M.P & Party (Al Huda, Kanhirode)

GROUP SONG(MALAYALAM)
1. Hana & Party . (Horizon , Irikkur)
2. Fathima Haza Raya P. & Party (Bright, Thalassery)
3. Fathima Sana & Party (Progressive, Payangadi)

ISLAMIC SONG (MALAYALAM)
1. Muhammed savad (Mount Flower, Uliyil)
2. Muhammed Shaziya   (Horizon , Irikkur)
3. Aysha Minha  (Al Huda, Kanhirode)

STORY TELLING ENGLISH
1.A.P. Lubna (Progressive, Payangadi)
2. Rana Fathima (Mount Flower, Uliyil)
3. Ahmed Yaseen Bilal  (Koaser, Pullopikadavu)

MARCHING SONG
1. Shaza Hashim & Party (Progressive, Payangadi)
2. Fathimathul Misna & Party (IMT, Varam)
2. Sharha Najim & Party (Bright, Thalassery)
3. Muhammed Sidhan K.P & Party (Mount Flower, Uliyil)

ACTION SONG (MALAYALAM)
1. Miza Zahra (Mount Flower, Uliyil)
2. Fathimathul Raniya Rahim N.P (Hira, Chalad)
3. Rafa Fathima (Koaser, Pullopikadavu)

ACTION SONG (ENGLISH) 
1. Muhammed Zakariya (Progressive, Payangadi)
2. Naha Nazrin (Bright, Thalassery)
3. Safa Fathima (IMT, Varam)
 
POEM RECITATION (MALAYALAM)
 1. Nidhin Kishor (Progressive, Payangadi)
2. Manasa (ICT, Padanna)
3. Fadha Fathima K.P. (Mount Flower, Uliyil)

POEM RECITATION (ENGLISH)
1.  Muhammed Zakariya T.V. (Progressive, Payangadi)
2. Safa Fathima C.M. (Al Huda, Kanhirode)
3. Maha Usman (Koaser, Pullopikadavu)

POEM RECITATION (ARABIC)
 1. Aysha Azmi (Al Falah, Peringadi)
2. Nashwa Minha (Mount Flower, Uliyil)
3. Fathimathul Sana M.P.(Al Huda, Kanhirode)

STORY TELLING (MALAYALAM)
1.  Fidha Fathima A. (Mount Flower, Uliyil)
2. Fathimath Marjan (ICT, Padanna)
3. Rihana (Progressive, Payangadi)

MEMORY TEST
1. Fathimathu Nasha T.K.(Mount Flower, Uliyil)
2. Fathimathu Marjan (ICT, Padanna)
3. Sanjay R. (Al Huda, Kanhirode)
3. Muhammed Thanveer V.N (Hira, Chalad)

CRAYON COLOURING
 1. Fidha Fathima K.P. (Mount Flower, Uliyil)
2. Ahamed Yaseen Bilal (Koaser, Pullopikadavu)
3. Sayis Manar K. (Bright, Thalassery)

No comments:

Post a Comment

Thanks